Lůžkoviny.Eu

Podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy v oblasti prodeje zboží za použití komunikačních prostředků na dálku. Jsou závazné při prodeji zboží uvedeným způsobem kupujícímu. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu. V případě škod vniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii paragonu nebo faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3. POPIS VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky Po obdržení Vaší objednávky ověříme, zda je zboží k dispozici a nejpozději druhý pracovní den Vám objednávku potvrdíme e-mailem nebo telefonicky. Dodání zboží Zboží zasíláme prostřednictvím Vámi zvolené přepravní služby. K odesílanému zboží přikládáme potvrzený záruční list a daňový doklad (paragon nebo fakturu). Veškeré objednané zboží je možné také vyzvednout v naší firemní prodejně v Lanškrouně.

4. NÁKUPNÍ ŘÁD

Práva a povinnosti prodejce

- Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do deseti pracovních dnů (nebo dle dohody s kupujícím) od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

- Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami internetoveho obchodu, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

- Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

- Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

- Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

- Nakupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky v plné výši (včetně dopravného, popřípadě balného – pokud bylo účtováno) a to do 14 dnů.

- Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosím, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a originál dokladu o koupi (paragon, faktura). Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku a to na základě písemné žádosti zaslané na E­mail.

­- V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát ­ oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

5. CENA ZA DOPRAVU

Cena za poštovné se účtuje dle platných cen přepravců. Pří objednávce pro snadnější doručení prosíme uvést číslo Vašeho telefonu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7.2. Server Provozovatele používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (Dále jen Google). Služba Google Analytics používá také souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním serveru souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

8. ZÁRUKA

Záruční doba zboží je stanovena zákonem (24 měsíců). Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené nebo poškozené neodborným zacházením.

9. UPOZORNĚNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

  • Lůžkoviny.Eu
  • 28. října č.p. 16 
  • 563 01 Lanškroun
  • ČR

Městský úřad Lanškroun, Odbor Obecní živnostenský úřad. Č. j.: OŽU/9668/2006/HKv/253 2.1-10113, Ev. č.: 361106-26315

DomůDomů